English (United Kingdom)
Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Απάτη ενώπιον δικαστηρίου

ΕφΘεσσαλονίκης 1887/2012

Η προκείμενη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης ασχολείται με την απάτη ενώπιον δικαστηρίου. Παρακάτω ακολουθεί εκτενής περιγραφή των νομικών και ουσιαστικών ζητημάτων, τα οποία εξέτασε το δικαστήριο, καθώς και η σχετική νομολογία.

Περίληψη απόφασης: Απάτη ενώπιον δικαστηρίου. Ειδικότερη μορφή της απάτης του αρ. 386 ΠΚ. Στοιχειοθετείται όταν ο διάδικος σε πολιτική δίκη όχι μόνο προβάλλει ψευδή πραγματικό ισχυρισμό, αλλά ταυτόχρονα προσκομίζει προς υποστήριξή του εν γνώσει του ψευδή αποδεικτικά μέσα, με τα οποία παραπλανά το δικαστήριο και εκδίδει δυσμενή δικαστική απόφαση για την περιουσία του αντιδίκου του.

- Μόνο η υποβολή αναληθούς ισχυρισμού στο δικαστήριο δεν συνιστά πράξη περιέχουσα αρχή εκτέλεσης της απάτης κατά την έννοια του αρ. 42 παρ. 1 ΠΚ. Οταν ο δικαστής είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τους ισχυρισμούς του δράστη, με βάση μόνο το τεκμήριο ομολογίας λόγω της ερημοδικίας του αντιδίκου του, κατ΄ αρ. 271 παρ. 3 ΚΠολΔ ή την ομολογία του τελευταίου, κατ΄ αρ. 352 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν τίθεται θέμα παραπλάνησης του δικαστή από κάποιο αποδεικτικό μέσο, αλλά η απόφαση είναι αποτέλεσμα εφαρμογής του νόμου.

- Η παραβίαση ακόμη και του καθήκοντος αληθείας, σύμφωνα με το αρ. 116 ΚΠολΔ, που συντελείται με την προβολή στο δικαστήριο ψευδούς πραγματικού ισχυρισμού, δεν μπορεί να θεμελιώσει τη συγκρότηση του εγκλήματος της απάτης στο δικαστήριο, καθόσον η ως άνω παραβίαση συνεπάγεται μόνο δικονομικές κυρώσεις σε βάρος του διαδίκου, κατ΄ αρ. 205 ΚΠολΔ.

- Εξάλλου, απάτη στο δικαστήριο διαπράττεται και όταν η δίκη διεξάγεται κατ΄ ειδική διαδικασία, στην οποία δεν δεσμεύεται το δικαστήριο από αποδεικτικούς κανόνες, ως προς τα αποδεικτικά μέσα και την ισχύ τους, όπως συμβαίνει στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

- Στην επίδικη περίπτωση, το Εφετείο έκρινε ότι δεν συντρέχει απάτη ενώπιον δικαστηρίου, αφενός διότι τα αποδεικτικά μέσα με βάση τα οποία είχε κρίνει ο Ειρηνοδίκης ήταν γνήσια, οι καταθέσεις όλων των μαρτύρων που έλαβε υπόψη του αξιολογήθηκαν σε συνδυασμό μεταξύ τους και σε συνδυασμό με τα άλλα αποδεικτικά μέσα, αφετέρου δε το γεγονός ότι η κρίση του Ειρηνοδικείου ήταν διαφορετική από αυτήν του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, και μάλιστα σε ζήτημα που απαιτούσε ερμηνεία των δηλώσεων βούλησης των συμβαλλομένων μερών, δεν μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι παραπλανήθηκε ο Ειρηνοδίκης, καθόσον δεν αποδείχθηκε από ποια συγκεκριμένα πρόσφορα ψευδή αποδεικτικά μέσα, ειδικότερα από ποια πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα ή γνήσια αλλά ανακριβή κατά περιεχόμενο, που προσκόμισε η εναγόμενη, πείστηκε αυτός ώστε να καταλήξει στην πεπλανημένη - κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας - κρίση του.

Περισσότερα...

 
 

Δίκαιο Α.Ε.: Διορισμός προσωρινού Δ.Σ. χωρίς την εξουσία να συγκαλέσει Γ.Σ.

ΜονΠρωτΘεσσαλονίκης 13448/2012 (εκούσια δικαιοδοσία)

Η συγκεκριμένη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εξετάζει κρίσιμα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, κυρίως όσον αφορά στη συγκρότηση προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου. Να σημειωθεί ότι προηγήθηκε η με αριθμό 503/2012 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), δυνάμει της οποίας ανεστάλη η ισχύς της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. που είχε εκλέξει το τελευταίο Δ.Σ. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περίληψη της απόφασης, ενώ παρατίθεται η νομολογία και βιβλιογραφία που λήφθηκε υπόψη από το δικαστή.

Περίληψη απόφασης: Ανώνυμες εταιρείες - Εκούσια Δικαιοδοσία - Διορισμός προσωρινής διοίκησης κατόπιν αιτήσεως μετόχου της, διότι δυνάμει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ανεστάλη η ισχύς της απόφασης της Γ.Σ. που είχε εκλέξει το τελευταίο Δ.Σ. Νόμιμη η αίτηση στηριζόμενη σε ΑΚ 69 και ΚΠολΔ 739, 740 και 786.

- Κύρια παρέμβαση από έτερο μέτοχο με αίτημα να διοριστούν μέλη της προσωρινής διοίκησης πρόσωπα από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, με μοναδικό σκοπό τη σύγκληση Γ.Σ. για την εκλογή νέου αιρετού Δ.Σ.

- Κρίθηκε ότι επιβάλλεται ο διορισμός νέας προσωρινής διοίκησης από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, η οποία θα διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της Α.Ε. χωρίς όμως να δικαιούται να συγκαλέσει Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ., δεδομένου ότι ενδέχεται να προκύψουν δύο αιρετά Δ.Σ.

Περισσότερα...

 
 

Aπαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης λόγω μη κλήτευσης των προσθέτως παρεμβαινόντων στην πρωτοβάθμια δίκη

ΕφΘεσσαλονίκης 1426/2011

Η εν λόγω απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης λόγω μη κλήτευσης εκείνων που παρενέβησαν προσθέτως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις επιταγές του άρ. 81 παρ. 3 ΚΠολΔ. Η συγκεκριμένη παραβίαση πλήττει την αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω η απόφαση, ενώ ακολουθεί η σχετική νομολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά τον σχηματισμό του δικανικού συλλογισμού.

Περίληψη απόφασης: Έφεση - Ασφαλιστικά μέτρα - Πρόσθετη παρέμβαση - Έλλειψη κλήτευσης προσθέτως παρεμβαινόντων λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως - Αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως.

- Το δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης λόγω μη κλήτευσης των προσθέτως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο παρεμβαινόντων κατά το άρ. 81 παρ. 3 ΚΠολΔ.

Νομολογία: 1) ΑΠ 392/1997, ΕΔΠ 1997, σελ. 305 (κατ' αρχήν η έφεση δεν απευθύνεται κατ' αυτού ο οποίος παρενέβη προσθέτως στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος).

2) ΑΠ 1163/2010, ΑΠ 1049/2010, ΑΠ 1665/2005, ΑΠ 870/2005, ΑΠ 377/2005, ΕφΔωδεκανήσου 161/2008, ΕφΑθηνών 3308/2006, δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθηνών 3495/2004, ΕλλΔνη 2005, σελ. 559 (ο προσθέτως παρεμβάς όμως πρέπει να καλείται στη συζήτηση της έφεσης, για να ενημερώνεται σχετικά με την εξέλιξη της δίκης και να ασκεί τα δικαιώματα που αναγνωρίζει σ' αυτόν ο νόμος. Χωρίς την κλήτευση αυτού παραβιάζεται η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως και δημιουργείται απαράδεκτο της συζήτησης, το οποίο, ως αναφερόμενο στη προδικασία, λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο).

Περισσότερα...

 
 

Δίκαιο Α.Ε.: Ακύρωση απόφασης Γ.Σ. λόγω κατάχρησης της εξουσίας της πλειοψηφίας

ΠολΠρωτΘεσσαλονίκης 17526/2012 (τακτική διαδικασία)

Η προκείμενη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αντιμετωπίζει το ακανθώδες ζήτημα της ακύρωσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας. Προσεγγίζει την αρχή της διαφάνειας της οικονομικής λειτουργίας της Α.Ε. και αποφαίνεται ότι είναι άκυρη η απόφαση που λαμβάνεται από την πλειοψηφία καθ' υπέρβαση των ακραίων αξιολογικών ορίων της καλής πίστης και παράλληλα πλήττει τα συμφέροντα της μειοψηφίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια σύντομη περίληψη της απόφασης και παρατίθεται κατωτέρω η βιβλιογραφία που λήφθηκε υπόψη από το δικαστή.

Περίληψη απόφασης: Ανώνυμες Εταιρίες - Ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης Α.Ε. βάσει των άρ. 35α παρ. 2β ν. 2190/1920 και ΑΚ 281.

- Η έμμεση ή άμεση ανάμειξη του μετόχου, κατά του οποίου εκκρεμούν κατηγορίες για τέλεση οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος της Α.Ε. και των υπολοίπων μετόχων, στη διαχείριση και εκπροσώπησή της αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας της οικονομικής λειτουργίας της εταιρείας. Είναι άκυρη η απόφαση της Γ.Σ. με την οποία η πλειοψηφία των μετόχων εξέλεξε ως μέλη του Δ.Σ. αποκλειστικά πρόσωπα συγγενικά και με στενούς διαπροσωπικούς δεσμούς με τον ανωτέρω μέτοχο, διότι λήφθηκε με κατάχρηση της εξουσίας της, δηλαδή κατά προφανή υπέρβαση των ακραίων αξιολογικών ορίων που διαγράφονται από την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ενώ πλήττει τα συμφέροντα της μειοψηφίας και της εταιρίας, γενικότερα.

Περισσότερα...

 
 

Διαταγή πληρωμής από ακάλυπτη επιταγή εταιρίας σε βάρος του υπογράφοντος φυσικού προσώπου

ΕιρΘεσσαλονίκης 3908/2012 (διαδικασία πιστωτικών τίτλων)

Η συγκεκριμένη απόφαση του Ειρηνοδικείου ορθά δέχεται ότι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομα νομικού προσώπου, μπορεί να αξιώσει την αποζημίωσή του και από το υπογράφον την επιταγή φυσικό πρόσωπο (εδώ, από τον διευθύνοντα σύμβουλο ανώνυμης εταιρίας). Παρακάτω παρατίθεται σύντομη περίληψη της απόφασης διαταγής πληρωμής, ενώ ακολουθεί η συναφής επί του θέματος νομολογία και βιβλιογραφία.

Περίληψη απόφασης: Ακάλυπτη επιταγή (αρ. 79 Ν. 5960/1933) και έκδοση διαταγής πληρωμής (αρ. 623 επ. ΚΠολΔ) - Όταν η επιταγή εκδίδεται στο όνομα νομικού προσώπου, θεμελιώνεται εις ολόκληρον ευθύνη και του υπαιτίου φυσικού προσώπου προς αποζημίωση του κομιστή, ο οποίος μπορεί να αξιώσει την αποζημίωσή του από τον υπογράφοντα την ακάλυπτη επιταγή με έκδοση σε βάρος του διαταγής πληρωμής.

- Ο καθ' ου ενήργησε ως νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας υπογράφοντας την επιταγή και σύμφωνα με τα άρθρα 71 και 914 ΑΚ και 79 Ν. 5960/1933 υποχρεούται να αποζημιώσει τον κομιστή με ποσό ίσο εκείνου της επιταγής.

Περισσότερα...

 
 

Δίκαιο Α.Ε.: Προσωρινή αναστολή ισχύος της ακυρώσιμης απόφασης της Γ.Σ.

ΜονΠρωτΘεσσαλονίκης 503/2012 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Η εν λόγω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου εξετάζει δυσχερή ζητήματα του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών, που σχετίζονται με την ακυρωσία απόφασεων της Γενικής Συνέλευσης και την προσωρινή αναστολή της ισχύος τους. Παρατίθεται παρακάτω σύντομη περίληψη της απόφασης, ενώ ακολουθεί ειδική βιβλιογραφία και νομολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά τον σχηματισμό του δικανικού συλλογισμού.

Περίληψη απόφασης: Ανώνυμες Εταιρίες - Γενική Συνέλευση Α.Ε. - ασφαλιστικά μέτρα - επικείμενος κίνδυνος - ακύρωση απόφασης Γ.Σ. βάσει του άρ. 35α παρ. 1 ν. 2190/1920 - απόρριψη αιτήματος της μειοψηφίας των μετόχων για αναβολή της λήψης απόφασης από τη Γ.Σ. κατά το άρ. 39 παρ. 3 ν. 2190/1920.

- Αν η αναβολή της αρχικής Γ.Σ. έλαβε χώρα όχι κατ' αποδοχή του αιτήματος της μειοψηφίας αλλά για διαφορετικό λόγο, το δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει αναβολή διατηρείται και στη μετ' αναβολή Γ.Σ. Η ακύρωση της εν λόγω απόφασης διατάσσεται με διαπλαστική δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα υπό την έννοια της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης (732 ΚΠολΔ) και να αναστείλει προσωρινά την ισχύ της απόφασης (άρ. 35α παρ. 10 ν. 2190/1920) εφόσον πιθανολογείται η ακυρωσία της απόφασης. Και μόνη η ύπαρξη της ακυρώσιμης απόφασης συνιστά επικείμενο κίνδυνο για τα συμφέροντα της Α.Ε. και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Περισσότερα...

 
 

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας!

Το δικηγορικό γραφείο «Βογιατζάκης & Συνεργάτες» σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Ελπίζουμε ο χώρος αυτός να αποτελέσει το έναυσμα ώστε να έρθετε σε περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας και να ανακαλύψετε, μέσω της λειτουργικότητας αυτού του site, οτιδήποτε σχετίζεται με το γραφείο μας.

Περισσότερα...

 
 
Symbol
ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ